EmbroideryDonorsCloseup

Translation of list of Donors

[We are indebted to Dr Lee Lai Wan Maria for this translation and the comment.]

AllGentlemen All gentlemen from Macau:
LeeYukHang Lee yuk hang ChengFukTing Cheng fung ting WooTakWah Woo tak wah
LamSau Lam sau LoTanTsuen Lo tan tsuen NgManCheung Ng man cheung
ChowCheYee Chow che yee TsuiLingWan Tsui ling wan SiuTang Siu tang
WongChakLung Wong chak lung ChanKarSin Chan kar sin HiPuiKong Hi pui kong
CheungKaYam Cheung ka yam LaiYuerkPang Lai yuerk pang LeeYueTang Lee yue tang
FungWahChuen Fung wah chuen ShumOiWan Shum oi wan LamSiBiu Lam si biu
LaiChoy Lai choy LeeLaiTing Lee lai ting SiMeiChi Si mei chi
SungSun Sung sun LoHap Lo hap PoonYuChurn Poon yu churn
ChanYingChuen Chan ying chuen PoonWingChuen Poon wing chuen ChoiYueTong Choi yue tong
ChanTai Chan tai ShunTookTin Shun took tin HoBikWan Ho bik wan
LoKau Lo kau ChoiPingHang Choi ping hang ChoSinYip Cho sin yip
LamSo Lam so LeeHinTing Lee hin ting ChanKwokFun Chan Kwok fun
LauHokShun Lau hok shun HoSzeChung Ho sze chung ChanWingNam Chan wing nam
LeungYanShan Leung yan shan HoLinWong Ho lin wong WaiPoShan Wai po shan
NgYueChing Ng yue Ching WongKeiHing Wong kei hing LawHeiYiu Law hei yiu
ChanKarYau Chan Kar yau HoKai Ho Kai* WongYunYing Wong yun ying
KoonYukSan Leung yiu sze TsePoTin Tse po tin YauMinChi Yau min chi
TsoWaiChurn Tso wai churn WongCharn Wong charn ChungTingCheong Chung ting cheong
YipLuiShan Yip lui shan LeeChiuYuk Lee chiu yuk LeungFookTin Leung fook tin
LamHokPeng Lam hok peng YeungFookChor Yeung fook chor LawChingPor Law Ching Por
LamHumLin Lam hum lin PauYukTong Pau yuk tong LeungShuiTong Leung shui tong
LukYee Luk yee CheungMau Cheung mau HoLinSing Ho lin sing
CheungShuiSang Cheung shui sang LoYingLung Lo ying lung KoonYukSan Koon yuk san
LeeKangChuen Lee kang chuen ChoiKangHam Choi kang ham YeungBiuTung Yeung biu tung
LamTaiBiu Lam tai biuChanTong Chan tongNgChitMei Ng chit Mei
ChoiSum Choi sumTsuiYun Tsui yunHoYiuKai Ho yiu kai
SuenYatChin Suen yat chinFungLokChuen Fung lok chuenFungChiYing Fung chi ying
LeeKungBut Lee kung butChanChukKau Chan chuk kauWongPoTong Wong po tong
KwanWaiTin Kwan wai tin  
WeAllSigned We all signed with respect and we kowtow!

*    Ho Kai was one of the owners of the land on which Hong Kong's Kai Tak airport was built.